INNE

1. Od umowy sprzedaży
 • nieruchomości
 • rzeczy ruchomych
 • prawa użytkowania wieczystego
 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego
2%
2. Innych praw majątkowych 1%
3. Od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny
 • przy przeniesieniu własności nieruchomości
 • rzeczy ruchomych
 • prawa użytkowania wieczystego
 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego
2%
4. Przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych 1%
5. Od umów ustanowienia odpłatnego użytkowania
 • w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności
1%
5. Od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2%
6. Od umowy ustanowienia odpłatnej renty, jeżeli podstawę opodatkowania stanowi:
 • skapitalizowana wartość renty
1%
 • wartość rzeczy
 • wartość praw nabytych tytułem wynagrodzenia
Odpowiednio stawki określone w pkt.1
7. Od ustanowienia hipoteki:
 • na zabezpieczenie wierzytelności istniejących
 • od kwoty zabezpieczonej wierzytelności
0,1%
8. Na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19zł
9. Od umowy majątkowej małżeńskiej 38zł
10. Od umowy spółki