UBEZPIECZENIA

A. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek

A.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o sus, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. wynosi – 1.600 zł (Dz. U. z 2012 r. poz. 1026).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

Okres
1.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia (zł) 480,00

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia
Stawka %
1.01.2013 r.-
31.12.2013 r.
(zł)
emerytalne
19,52
93,70
rentowe 8,00 38,40
chorobowe
2,45
11,76
wypadkowe
x*)
x*)

Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

A.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2012 r. wyniosło  – 3.877,50 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 37).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

 

Okres
1.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)
2.908,13
Stawka %
9
Kwota (zł)
261,73
Stawka % do odliczenia od podatku
7,75
Kwota (zł)
225,38

A.3. Składka na Fundusz Pracy

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).

 


B. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

B.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2013 r. jest to kwota 3.713 zł (Mon. Pol. z 2012 r. poz. 1018).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi:

 

Okres
1.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
Najniższa podstawa wymiaru składek (zł)
2.227,80

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

 

Rodzaj ubezpieczenia
Stawka %
1.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
(zł)
emerytalne
19,52
434,87
rentowe 8,00 178,22
chorobowe
2,45
54,58
wypadkowe
x*)
x*)

Uwaga*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Zobacz: Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

B.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2012 r. wyniosło  – 3.877,50 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 37).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

 

Okres
1.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)
2.908,13
Stawka %
9
Kwota (zł)
261,73
Stawka % do odliczenia od podatku
7,75
Kwota (zł)
225,38

B.3. Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (patrz pkt B.1.).

 

Okres
1.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
(zł)
Stawka 2,45%
54,58

Uwaga: Od 1 lipca 2009 r. składkę na Fundusz Pracy opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.